Oznámenie o uložení zásielky - Alexander Murka

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa 18.07.2019

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Alexander Murka , nar. 19.05.1989, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu boli dňa 18.07.2019 doručené doporučené listové zásielky do vlastných rúk z Okresného úradu Nitra, OCDPK, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Doporučené listové zásielky do vlastných rúk si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu od 18.07.2019 do 02.08.2019.


späť