Doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk - Miroslav Špirka

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa 14.11.2016

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Miroslav  Špirka, nar. 19.06.1960 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu  bola dňa 14.11.2016  doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk,  ktorej odosielateľom je Okresný súd Trenčín , Piaristická 27, 911 80 Trenčín.    

Doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade  Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu  od  14.11.2016 do 29.11.2016


späť