SČÍTANIE 2021 – II. časť

Pribudlo ateistov

Z minuloročného sčítania obyvateľov vyplýva, že najviac, až 55,8 % obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina  bez  náboženského vyznania, a to takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 %. Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek skonštatoval, že počet obyvateľov, ktorí sa prihlásili k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu, je síce najvyšší, avšak ich počet a podiel oproti roku 2011 poklesol o vyše 6 %, čo predstavuje viac ako 308 700 ľudí.

Zároveň vidieť nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo 13,4 % a v roku 2021 to bol vyše 10 %-ný nárast. Najviac obyvateľov bez vyznania je v Bratislavskom kraji, takmer 40 %. Okresy, v ktorých dosiahol podiel obyvateľstva bez vyznania viac ako 40 %, sú všetky okresy Bratislavy a okres Rožňava. 

Z regionálneho hľadiska je rímskokatolícka cirkev  najpočetnejšou vo všetkých krajoch SR a zároveň má vo všetkých krajoch viac ako 50-percentný podiel, okrem Bratislavského a Košického kraja.

 

Slovensko starne

Sčítanie ukázalo, že viac ako dve tretiny obyvateľov SR (67 %) patria do vekovej skupiny 15 – 64 rokov. Vo vekovej skupine 0 – 14 rokov je 15,9 % populácie, najstaršiu skupinu obyvateľov nad 65 rokov patrí 17,1 % ľudí. Pred 10 rokmi sčítanie ukázalo, že v produktívnom veku bolo 72,0 % obyvateľov a v dôchodkovom veku 12,7 %. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku bolo 15,3 % obyvateľstva.

 

Podľa národnosti

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v SR je maďarská, hlási sa k nej 7,75 % obyvateľov (422,1 tisíca). Pri sčítaní pred desiatimi rokmi si maďarskú národnosť uviedlo 458-tisíc obyvateľov. Druhé najväčšie zastúpenie majú Rómovia s podielom 1,23 % populácie, českú národnosť uvádza 0,53 %, rusínsku 0,44 % obyvateľov SR. Majoritná slovenská národnosť sa týka 83,8 % obyvateľov SR, ukázalo sčítanie. Najviac obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom kraji.

 

Slovenčina dominuje na severe

Sčítanie tiež ukázalo, že slovenčina je materinským jazykom pre takmer 82 % obyvateľov SR, konkrétne 4 456 102 ľudí. Druhým najpočetnejším jazykom je maďarčina, ktorú ako materinský jazyk uvádza 8,5 % občanov (462 175 osôb). Rómčina je materinským jazykom pre 1,8 % ľudí (100 526) žijúcich na Slovensku. Ostatné materinské jazyky tvoria podiely menšie ako jedno percento. Rusínsky jazyk je štvrtý najpočetnejší materinský jazyk (0,7 % obyvateľstva), piatym najpočetnejším materinským jazykom je čeština (0,6 %). Medzi ďalšie materinské jazyky na Slovensku patria ukrajinský, ruský, anglický, nemecký, poľský, vietnamský. Posunkový slovenský jazyk si ako materinský jazyk uviedlo 1 835 obyvateľov. Slovenský materinský jazyk má najvyšší podiel v Žilinskom a Trenčianskom kraji (viac ako 90 %). Maďarský materinský jazyk má najväčšie zastúpenie v Trnavskom a Nitrianskom kraji (vyše 20 %) a rómsky materinský jazyk v Prešovskom a Košickom kraji (nad 4 %).

 

Menej ako 4 % detí sa narodili  v zahraničí

Na Slovensku sa narodilo 95,8 % obyvateľov. Mimo Slovenska sa narodilo 3,92 % detí, najviac z nich v Českej republike, Spojenom kráľovstve a na Ukrajine, vyplýva z výsledkov sčítania. V rámci okresov s najvyšším podielom obyvateľov narodených mimo územia SR figuruje Bratislavský kraj, na úrovni okresov je to Skalica a Bratislava III, takisto Bratislava II a Bratislava IV, na východnom Slovensku okresy Michalovce, Sobrance a Medzilaborce. 

Údaje sú z internetu


späť