Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2021  podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  a predložiť doleuvedené doklady na Obecnom úrade v Žiranoch. Tlačivá na podanie daňového priznania sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke MF SR  www.finance.gov.sk/Defalt.aspx?CatlD=8698 

 

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností  sú :

 • Predaj nehnuteľnosti  - predložiť   rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
 • Kúpa nehnuteľnosti – predložiť   rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
 • Dedičstvo –predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve, na osvedčení alebo rozhodnutí musí byť vyznačený dátum právoplatnosti , nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti v priebehu roka daňová povinnosť  dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni , v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve právoplatnosť  
 • Darovanie – predložiť rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
 • Stavebný   pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie 
 • Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie , geometrický plán 
 • Odstránenie stavby – predložiť právoplatné búracie povolenie 
 • Zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby 
 • Zmena charakteru pozemku – predložiť výpis z listu vlastníctva 
 • Dražba – predložiť osvedčenie o priebehu dražby 
 • Daň za psa / psov / - oznámiť  počet  chovaných psov FO alebo PO starších ako 6 mesiacov  
 • Úhyn psa / psov  /

 

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá vznikla rozšírením ochorenia COVID – 19 a prijaté opatrenia a vládne odporúčania Obec Žirany bude tieto zmeny prijímať telefonicky : 037/6318841, emailom: obec@zirany.eu, daňové priznania môžu občania vhodiť do krabice s nápisom : PODATEĽŇA , ktorá bude umiestnená vo vestibule obecného úradu v dňoch : 

Utorok , streda , štvrtok : od  8:00  do 15 : 30 

Piatok : od 8:00 do 14: 00     

V priebehu zdaňovacieho roka 2021  sa nahlásenie uvedených zmien nebude akceptovať  !

 


späť