Nezúčastnili ste sa testovania? (COVID-19)

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 2. až 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.

Realizovať môžete len:
- cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
- cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,
- cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
- cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
- cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
- cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
- cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
- cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
- cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
- cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Cesta do práce nie je umožnená. Zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.


späť