...


...


Oznámenie  o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025 [PDF]...


...


...


...


...


...


...


...


...


Názov projektu: Wifi Žirany ITMS2014+: 311071T205 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmov&yac...


...


...


...


...


...


...


...


...


novšie      staršie