...


...


Oznámenie o strategickom dokumente [PDF] ÚP obce Žirany - ZaD č. 3 [PDF] ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy [PDF] ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia [PDF] ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia [PDF] ZaD 3.2 - 5 0...


Príloha č.2 - situačný výkres...


...


ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy [pdf] ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia [pdf] ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia [pdf] ZaD 3.2 - 5 000 Doprava [pdf] ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo [pdf] ZaD 4.1.3 - 5 000 Energetika [pd...


...


...


...


...


...


...


Formulár sa nachádza v prílohe.   ...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


ROZPOČET NA ROKY 2012 - 2014 - v dokumente...


NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2012 - 2014 v dokumente...


...


 ...


...


Fotografie: DOPRAVA1 DOPRAVA2 EKOLOGIA komplex5000 komplex10000 PLYN 5 000 PLYN 10 000 podny fond voda kanal 5 000 voda kanal 10 000 ZIRANY SIRSIE (Fotografie sú veľkého rozlíšenia, tak rýchlosť ich načítania záleží na kvalite Vašeho interneto...


...


 ...


Rozpočet obecného úradu v Žiranoch na roky 2011 - 2013....


ŠTATÚT OBCE Ž I R A N Y Obecné zastupiteľstvo v Ž i r a n o c h na základe § 11 ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zria-dení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č.369/90 Zb.), v súlade so zákonom č.303/95 Z. z., o rozpočtových pravidlác...


staršie