dokument sa nachádza v prílohe...


O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. dokument sa nachádza v prílohe...


dokument sa nachádza v prílohe...


VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADYč. 4/2011 na rok 2012   (nachádza sa v dokumente)...


NÁVRH   VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE  O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY č. 4/2011 na rok 2012 ŽIRANY   Návrh VZN sa nachádza v prílohe...


Všeobecné záväzné nariadenie Obce Žirany č.  3 /2011 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosti vo verejnom záujme       Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch na základe ustanovení &...


...


VZN č.1/2011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci...


Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  ŽIRANY   č. 2/2011 o poplatkoch     Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch  v zmysle § 6 Zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a Zákona č.145/1995 ...


Obec Žirany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6 , § 8 ods.2,§ 12 Ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3 , § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a §103 zákona č. 58...


novšie