03.1 - Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií.docx 03.2_Zml - WIFI Žirany.doc 03.2.2_P1zml_Priloha_5_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba_v.3.xlsx 03.2.3_P2 zml - Priloha_1_ZoP_Podrobny_popis_AP.xlsx 03.3 - ČV - §32 ods 1 písm. f).docx 03.4 - Príloha č. 4 - Súhl...


Technická správa - 05 Prestrešenie pódia.docx tribuna.pdf VV.xls  ...


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa   Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto: Verejný obstarávateľ: Obec Žirany IČO: 00308706 Sídlo: Obec Žirany, Žirany 194, 951 74 Žirany, Slovenská republika   Šta...