Zápisnica zo stretnutia výboru p.s. Sira, obecného zastupiteľstva a občanov Obce Žirany

Miesto: kultúrny dom Obecného úradu v Žiranoch

Dátum: 01.07.2016 o 18:30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Stretnutie členov výboru pozemkového spoločenstva SIRA v Žiranoch, obecného zastupiteľstva Obce Žirany, a miestnych občanov bolo zvolané obecným zastupiteľstvom na základe písomných sťažností obyvateľov na lomové odstrely v lome prevádzkovateľa Dopravex s.r.o.

Stretnutie otvoril starosta Obce Žirany – Ing. Jozef Zsebi, ktorý privítal prítomných občanov Obce Žirany, členov výboru pozemkového spoločenstva SIRA v Žiranoch, poslancov Obecného zastupiteľstva a p. Brzáka z obchodnej spoločnosti DOPRAVEX s.r.o.

Do diskusie sa prihlásila Gabriela Čanakyová, ktorá sa zúčastnila posledného zasadnutia OZ, kde bolo rozhodnuté o dnešnom stretnutí. Informovala sa, ako to bolo so spaľovňou, prečo nebolo v programe VZ pozemkového spoločenstva rozšírenie lomu, a kto vlastní teraz DOPRAVEX.

Starosta obce upozornil , že dnešné stretnutie bolo zvolané kvôli lomových odstrelov v lome, ale slovo nikomu neberie.

Poverený predseda p.s. Ing. Ladislav Bezáni reagoval na tieto otázky – ako to už bolo povedané na VZ, na zasadnutie výboru prišiel právnik s dvoma pánmi, predniesli návrh. Predseda p.s. Ing. Adam Andraško sa ich opýtal, z ktorej firmy sú, načo reagovali, že firmu nemajú založenú. Členovia výboru a pán predseda p.s. ich informovali, že keď budú mať vybavené všetky povolenia, tak môžu jednať potom aj s poz.spol. Urbariát so žiadnou konkrétnou spoločnosťou nejednal. Ďalej uviedol, že spoločnosť bola založená v apríli, a s pr.zástupcom sedenie mali ešte vo februári. Žiadal, aby neštvali ľudí proti tým, ktorí sa snažili pozemkové spoločenstvo založiť a ktorí sa snažia, aby spoločenstvo fungovalo. S firmou DOPRAVEX s.r.o. pozemkové spoločenstvo podpísalo nájomnú zmluvu na prevádzkovanie lomu, aby mali z toho členovia zisk. Od roku 2006 spoločenstvo vyplatilo svojim členom 250.000 €. Povinnosťou výboru spoločenstva je zveľaďovať a zhodnocovať spoločný majetok svojich členov. Ďalej poznamenal, že z MŽP Obec dostala zámer na spaľovňu, prečo sa neopýtali vedenie urbariátu na konkrétne vecí......

Ing. Valentín Gál – podpredseda pozemkového spoločenstva uviedol, že otázky ohľadne urbárnikov treba riešiť na Valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva. Problémom dnešného stretnutia sú odstrely v lome. Treba si ujasniť úlohu pozemkového spoločenstva a Obce Žirany.

SIRA pozemkové spoločenstvo prenajíma lom dvom subjektom:
- DOPRAVEX s.r.o. – 4 ha za 16.000 € ročne
- Calmit a.s., závod Žirany – 12 ha za 20.000 € ročne.
Naša zodpovednosť podpísaním zmluvy skončila. To, čo sa robí na území obce, je to zodpovednosť obce.

Štefan Pajer – sa opýtal, : „ ... a kto nám teraz pomôže“?

Magdaléna Tvrdoňová – je to zveľaďovanie, tak, ako to hovorí p. predseda p.s., keď za záhradou je lom?

Ivan Bencz – Silné sú odstrely v lome, čo intenzívne cítiť na „Klokočine“. Iba to chceme, aby nestrielali takou silou.

Ing. Adriana Búsová, členka výboru p.s. – ohľadne odstrelov treba otázky adresovať na p. Brzák, nakoľko p.s. iba prenajíma pozemok.

Monika Vanyová – odstrely sú nebezpečné, pod našimi domami je piesok...

p. Krajancová žiada, aby odstrely boli v menších množstvách, slabšie, aby firma neporušovala predpisy a zákony. Okrem toho vždy strieľajú skorej, ako to majú naplánované a oznámené. Musí byť určitá dohoda medzi prevádzkovateľom lomu a občanmi, aby občania boli spokojní.

P. Brzák – konateľ firmy sa vyjadril, že o dnešnom stretnutí sa dozvedel iba z internetu. To, že odstrely počuť, to vždy budeme počuť. Každý odstrel merajú s prístrojom takým, ktorý je schválený. Môže odfotiť výsledky meraní a predložiť. Pri odstreloch používame najnovšiu techniku, ktoré po vyhodnotení meraní sú v norme. Ja tvrdím, že meriame pri každom odstrele. Takisto pri každom odstrele vykonávame kontrolu výbušnín. Banský úrad vykonáva takisto kontroly.

Elena Bezániová sa pýtala „Vám by sa to ľúbilo, keby sa Vám triasli domy“?

Bencz Ivan doporučil, aby merania boli vykonané v domoch, a nie vonku.

Odzneli viaceré pripomienky od občanov, ktoré nebolo možné jednotlivo zapísať, ale z ktorých jednoznačne vyplývalo to, aby prevádzkovateľ lomu znížil intenzitu odstrelov v lome, a zmenšil rozsah výbušnín pre jednotlivé odstrely tak, aby nedošlo k zničeniu domov.

Pán starosta uviedol, že riešenie v tejto veci chceme mať ešte dnes. On tam bol viackrát pri odstreloch a pri meraní, snažil sa to riešiť, ale keď videl, že všetko hádžu naňho, prestal tam chodiť. Musíme to vyriešiť tak, aby občania boli spokojní.

P.Krajancová – sa vyjadrila, že zo strany obce treba urobiť všetko, aby to bolo v poriadku.

Starosta obce informoval občanov, že v roku 2009 obecné zastupiteľstvo vydalo kladné stanovisko na činnosť na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi p.s. SIRA a obchodnou spoločnosťou DOPRAVEX s.r.o. Na základe toho banský úrad vydal rozhodnutie na banskú činnosť. V roku 2013 pozemkové spoločenstvo predĺžilo nájomnú zmluvu na 3 roky, čiže do roku 2016. Obecné zastupiteľstvo vydalo kladné stanovisko na 3 roky, na základe toho banský úrad predĺžil platnosť rozhodnutia na povolenie činnosti. Hlavným dôvodom bolo to, že nevyťažili do roku 2013 povolené množstvo kameňa. Počul som, že Dopravex s.r.o. sa zrušil v apríli 2016. Prečo bola predĺžená nájomná zmluva? Čo bude ďalej, keď sa to skončí?

Obec poslala žiadosť na Banský úrad Bratislava dňa 8.4.2016 na prešetrenie vecí, do 60 dní neodpovedali. Znovu tam poslal p.starosta prípis spolu so sťažnosťami občanov, ktoré boli doručené na Obec Žirany. V pondelok v telefonickom rozhovore prisľúbili, že do konca týždňa pošlú odpoveď. Zatiaľ Obec nedostala žiadne vyjadrenie.

Ing. Valentín Gál – podpredseda p.s. – valné zhromaždenie členov p.s. odsúhlasilo nájomnú zmluvu do konca roku 2016. Povolenie vydáva obec.

P. Branislav Štrba – je to vzťah medzi p.s. SIRA a Obcou Žirany? Nie je to vzťah aj s občanmi? Ja si myslím, že to nie je debeta medzi p.s. a obcou, ale otázka je na p. Brzáka, ktorý prevádzkuje lom. V čom je problém, aby sa vecí dali do poriadku, aby ľudia boli spokojní?

Konateľ spoločnosti p. Brzák – sa vyjadril, že ani on nerád chodí na takéto zasadnutia, kde sú sťažnosti občanov. Môže zabezpečiť prítomnosť jeho skúsených pracovníkov z baní, odborníkov, ktorí sa môžu k tomu vyjadriť. On je len majiteľom.

P.Štrba – mal otázku, či by vedeli znížiť intenzitu jednotlivých odstrelov.

p. Brzák uviedol, že majú k dispozícií prístroje, s ktorými sa dá merať iba vonku na pevnom základe. Poprosil t.č. a číslo domu niektorého z občanov z „Klokočiny“ a prisľúbil, že na budúce pôjdu merať do domu príslušnej osobe. Už sa stalo, že keď mali č.d., kde mali ísť merať, no dotyčný nebol doma.

Jozef Szórád – poslanec OZ uviedol:
Vážení občania, nechcel som sa prihlásiť do rozpravy, ale musím po tomto rozhovore. Ešte ja budem na vine, že mohla tu byť krásna spaľovňa, a ja som ten, kto tomu zabránil. Ako ste sa dostali do Žirian?

p. Brzák uviedol, že chodí po obciach, pozná históriu obcí, a jednotlivých lomov, osloví majiteľov pozemkov, potom obec, až potom dá vypracovať projekty, lebo keď nie sú povolenia, nemôžu byť ani projekty. Prevádzkuje lom vo viacerých obciach.

Na dotaz p.Szóráda , že mal obrovské šťastie, že prišiel do Žirian, lebo v Jelenci také šťastie nemal, a aby bral do úvahy obyčajných ľudí, p. Brzák uviedol:
V Jelenci sa robili vydierania na moju osobu, ťažba bola povolená, aj sa ťažilo. Je tam súdny spor, jedná sa tam o úplne iné vecí.

Nakoľko som nebol pozvaný na toto zasadnutie, neprišiel môj odborník na tieto vecí, ktorý by sa mohol konkrétne k odstrelom vyjadriť.

Starosta obce skonštatoval, že dňa 30.04.2009 v žiadosti firmy DOPRAVEX, ktorá bola adresovaná na obec Žirany sa uvádza : --- nebude narúšať život ľudí.... Treba ešte dnes doriešiť tento prípad, nechcem , aby sme sa rozišli bez výsledku. Pýta sa, prečo nie sú splnené tri podmienky, ktoré boli sľúbené ešte v roku 2009 pri vydávaní povolení – odbočka na dedinu, vyasfaltovaná druhá časť cesty, rekultivácia lomu.

Poslankyňa Adriana Bezányiová uviedla, že do roku 2015 neboli žiadne sťažností zo strany obyvateľov. Prevádzkovateľ aj do toho času vykonával banskú činnosť, teda aj odstrely. Preto nebol dôvod na nepredĺženie nájomnej zmluvy. Akým spôsobom vykonávajú teraz odstrely, inou technológiou, keď sú otrasy domov a ľudia sa sťažujú ?

P.Brzák potvrdil, že technológiu majú tú istú, len intenzita je vyššia. Výbušniny sú stále kontrolované, technológia odstrelov je taká istá.

Ing. Adam Andrasko tvrdil, že vecí sa majú inak, ako to ľudia myslia. Merali sme niekoľkokrát spolu s konateľom spoločnosti. Zobral som aj štamperlík s vodou, položil som to na karosériu auta, či sa tá voda vyleje, alebo nie. Voda sa nepohla, ani sme nevedeli, kedy strieľali. U vnučky sme boli takisto, štamperlík som položil na ohradu, ani kvapka vody sa nevyliala. Posledný krát sme boli merať u p. Bezániho, merali sme vonku na dvore. Pán Brzák má uhradené nájomné – spolu vo výške 120.000 €, čo sme aj rozdelili členom pozemkového spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo SIRA, kde som bol predsedom má právnu subjektivitu, môže jednať s hocikým bez toho, aby to nahlásil na OÚ. Musí nahlásiť súkromná firma jednanie OÚ?

Jozef Szórád vytýkal prevádzkovateľovi, že keď hlásia, že odstrel bude o 12.00 hod, prečo je odstrel o hodinu skôr? Máte o meraní k dispozicií kalibračné listy? Na našich domoch sú praskliny, sú silné otrasy pri odstreloch, takže treba to riešiť.

P. Brzák tvrdil, že keď zníži objem streliva, tak bude musieť častejšie strieľať. Má povolené odstrely v malom rozsahu. Dvaja odborníci to stále kontrolujú a dodržiavajú povolené množstvo výbušnín, preto navrhujem s nimi stretnutie, aby Vám to vysvetlili.

Štefan Pajer uviedol, že keď odstrely budú slabšie a nebude im to vadiť, môžu strieľať aj častejšie.

Pán starosta obce poznamenal, že nájomná zmluva so spoločnosťou DOPRAVEX s.r.o. bola uzatvorená v roku 2009, potom v roku 2013 bola predĺžená na tri roky, teraz má také informácie, že firma sa zrušila.

Konateľ spoločnosti – p. Brzák zmluvu nebolo treba meniť, nakoľko firma bola zlúčená do inej obchodnej spoločnosti, ktorá prevzala všetky práva a záväzky.

Ohľadne odbočky zo zlatomoraveckej cesty do obce sa informoval, bez pozemkov sa to nedá vyriešiť, a pozemky sú v súkromnom vlastníctve. Prístupová cesta je riešená majiteľom pozemku s tým, že keď ukončí ťažbu, tak to dá do poriadku. Rekultivačný plán bude v zmysle predpisov odsúhlasený s majiteľom pozemku pred ukončením ťažby , a potom na ŽP.

P. Gabura – prečo sa to nemeria v domoch? Silné otrasy cítiť v domoch. Neviem z finančného hľadiska koľko stojí takéto meranie, dali by sme to spolu zmerať. Aj napriek pevným základom sa pri odstreloch zatrasie dom.

Pán Brzák k tomu dodáva, že za odstrely zodpovedá strelmajster. Dohodne s Vami termín stretnutia a urobíme meranie vo Vašom dome.

Pán starosta obce skonštatoval, že všetci poukazujú na druhého, obec na urbariát a opačne. Ja som nikdy nikoho neobviňoval. Keď sme v apríli 2016 dostali zámer z MŽP musel som to zverejniť. Ja musím všetko povedať našim obyvateľom. Riešenie bude asi také, že sa obrátime na príslušné orgány a zastupiteľstvo to vyrieši. Keď niekto vie iné riešenie, nech nám to povie.

Pán Brzák žiadal, aby si občania zvolili zástupcu, dohodneme stretnutie, urobíme skúšobný odstrel , vyhodnotíme výsledky merania a od toho sa bude ďalší postup riešenia vecí odvíjať.

Prítomní občania s takýmto začiatočným riešením vecí súhlasili.

Koloman Nagy dodal, že v danej skutočnosti sú hlbšie, spodok je tvrdší, preto používajú väčší materiál, resp. väčšie množstvo streliva.

Zoltán Vanyo – prasklo potrubie vody, prečo?

Poverený predseda p.s. uviedol, že tento rok dali zmerať výmeru lomu, zodpovedá výmere 4 ha, čo je obsiahnuté v nájomnej zmluve. Pol hektára pozemku vedľa lomu využívajú ako parkovisko pre autá, začo takisto platia nájom.

Starosta obce – Žirančania majú dosť toho, ako sa tu žije, ako sa tu žilo pred 50 rokmi od Vápenky. Nezabudnime, že poslanci sú tu za obec v prvom rade. Ospravedlňujem sa, keď som niekoho urazil. Dvere mám otvorené pre každého.

Účtovníčka urbariátu Ing. Adriana Búsová uviedla, že ju prekvapili útoky na jej osobu. Je členkou výboru poz.spol., ale nie od začiatku. Ja som proti odstrelom, proti spaľovni, lebo poznám situáciu odstrelov ešte z kameňolomu Vápenky. Som sklamaná z toho, prečo starosta útočí na urbariát.

Pán starosta vysvetlil, že to tak nemyslel, a že sa ospravedlňuje, keď ju urazil.

Ing. Valentín Gál, podpredseda urbariátu skonštatoval, že pozemkové spoločenstvo má k dispozicií vyjadrenie právnika a príslušné doklady z banského úradu, ktoré potvrdzujú ich tvrdenia.

Starosta obce ukončil dnešné stretnutie s tým, že konateľ prevádzkovateľa lomu p. Brzák a zástupca občanov p. Gabura dohodnú stretnutie a vykonajú merania pri skúšobnom odstrele. Vec bude ďalej riešená podľa výsledku merania.

Stretnutie bolo ukončené o 20.15 hod.

Zápisnica vyhotovila: Adriana Bezányiová

Starosta obce: Ing. Jozef Zsebi


späť