VZN č.2/2011 o poplatkoch

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 244,35 KB, Typ súboru: PDF]

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  ŽIRANY  

č. 2/2011 o poplatkoch

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch  v zmysle § 6 Zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a Zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011(ďalej len „nariadenie). Nariadenie pozostáva zo štyroch častí:

A. Správne poplatky

B. Poplatky za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností vykonávané Obcou

    Žirany

C. Záverečné ustanovenia

D. Prílohy – sadzobníky poplatkov

 

 

 

Časť A.

Správne poplatky

 

 

Článok I

Úvodné ustanovenie

Táto časť nariadenia vydané Obecným zastupiteľstvom v Žiranoch  upravuje výšku a spôsob vyberania  správnych poplatkov (ďalej len „poplatok“) za úkony a konania, ktoré vykonáva a vyberá Obec Žirany , ako správny orgán (ďalej len „správny orgán“).

Článok II

Predmet správnych poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správneho orgánu, ktoré sú uvedené v nariadení  v časti Prílohy D1 - sadzobník správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“).

Článok III

Poplatník

Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie.

Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Článok IV

Oslobodenie od poplatkov

1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej

    republiky,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie 

    osoby, ktoré podľa medzinárodného práva  požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je 

    zaručená vzájomnosť.
d) notári pri výkone činnosti súdneho komisára a exekútori pri výkone exekúcie.

 

2. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných      

    právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia  

    (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o zdravotnom poistení

c) o priestupkoch

d) o slobodnom prístupe k informáciám

 

3. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej

    pohromy a o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, 

    ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Článok V

Sadzby a platenie poplatkov

1. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.

 

2. Poplatky sa platia v Eurách .

 

3. Poplatky sa platia prevodom z účtu alebo poštovým poukazom na účet Obce

    Žirany  číslo 0814323001/5600 alebo v hotovosti do pokladne  Obce Žirany

    nachádzajúceho sa na adrese : Žirany č. 194, 951 74 Žirany .

 

4. Poplatky sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu

    konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie  je ustanovené inak. Podaním vzniká   

    zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní  alebo v určenej 

    sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia  písomnej výzvy správneho orgánu na jeho

    zaplatenie.

 

5. Ak poplatky splatné podľa ods.“4" tohto článku nebudú zaplatené, správny orgán úkon

    nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie

    poplatku sa nemožno odvolať.

 

Článok VI

Vrátenie poplatku

1. Správny orgán vráti poplatok v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť

    konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na

    to poplatník povinný.

 

2. Správny orgán vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len

    "preplatok").

 

3. Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán  najneskôr do 30

    dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.

4. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka,

    správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo

    výške 65% zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa  má vrátiť, sa zaokrúhľuje

    na celé Eurá nadol.

5. Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať:
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné označenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa

    poplatok (preplatok poplatku) vracia,
f) spôsob úhrady poplatku
g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma

    vrátiť,
h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a

    funkcie

i) odtlačok úradnej pečiatky.

6. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať.

    Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

7. Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje

    1,65 €. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.

9. Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca

    kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

 

 

Článok VII     

Doručovanie a lehoty

1. Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť

    neprevezme osobne.

 

2. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej

    začiatok.

 

3. Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v

    banke alebo do pokladnice správneho orgánu.


Článok VIII

Vymáhanie poplatkov a zánik práva

1. Splatný poplatok alebo splatný doplatok je príjmom rozpočtu správneho orgánu, ktorý je

    oprávnený ho aj vymáhať.

 

2. Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov

    od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný.

 

3. Ak správny orgán vykoná úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom

    upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v

    ktorom sa takýto úkon vykonal.

 

 

Článok IX

Evidencia poplatkov

Správny orgán je povinný viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

Časť B.

Poplatky za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností vykonávané Obcou Žirany

 

 

Článok I

Úvodné ustanovenie

Táto časť nariadenia vydané Obecným zastupiteľstvom v Žiranoch  upravuje výšku a spôsob vyberania  poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností, ktoré vykonáva a vyberá Obec Žirany  (ďalej len „poplatok“).

 

Článok II

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú služby a úkony, ktoré sú uvedené v nariadení  v časti Prílohy D2 - sadzobník poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností, ktoré vykonáva a vyberá Obec Žirany  (ďalej len „sadzobník“).

Článok III

Poplatník

Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá požiadala o službu alebo úkon.

Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

 

Článok IV

Oslobodenie od poplatkov

1. Od poplatkov sú oslobodené služby a úkony vykonané alebo uskutočnené:

     a)  v dôsledku živelnej  pohromy

     b)  v prospech verejno – prospešných organizácií pôsobiacich na území Obce Žirany

     c)  v prospech organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Žirany

 

2. Od poplatkov v jednotlivých odôvodnených prípadoch môžu byť oslobodené služby a

     úkony vykonané alebo uskutočnené v prospech:

     a) orgánov štátnej správy, územných a miestnych samospráv

     b) orgánov súdnictva a orgánov výkonu súdnych rozhodnutí

     c) sociálne odkázaných občanov s trvalým pobytom na území Obce Žirany  

     d) zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZP a ZŤP s trvalým

         pobytom na území Obce Žirany

 

3. V prípadoch uvedených v odseku „2“ tohto článku a v ďalších odôvodnených prípadoch

     o oslobodení od poplatkov rozhoduje starosta obce.

 

4.  Predmetom oslobodenia od poplatkov nemôžu byť poplatky spojené so zberom a odvozom

     TKO.

 

 

Článok V

Sadzby a platenie poplatkov

1. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.

 

2. Poplatky sa platia v Eurách.

 

 

3. Poplatky sa platia prevodom z účtu alebo poštovým poukazom na účet Obce Žirany  

    číslo 0814323001/5600 alebo v hotovosti do pokladnice Obce Žirany

    nachádzajúceho sa na adrese : Žirany č. 194, 951 74 Žirany.

 

4. Poplatky sú splatné v termínoch, ktoré sú určené v sadzobníku. Ak nebol poplatok

    zaplatený v splatnom termíne  alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia

    písomnej výzvy na jeho zaplatenie.

 

5. Ak poplatky splatné podľa ods.“4" tohto článku nebudú zaplatené, Obec Žirany   môže

    vyrubiť  úroky z omeškania do výšky  0,05%  z dlžnej sumy  za každý deň omeškania.  

    Sankcionovanie jednotlivých druhov poplatkov a výšku vyrubenej úrokovej sadzby

    stanovuje starosta obce.

 

6. Splatný poplatok alebo splatný doplatok vrátane úrokov z omeškania sú  príjmom rozpočtu

   Obce Žirany, ktorý je oprávnený ho v zmysle príslušných právnych predpisov aj 

    vymáhať.

 

Článok VI

Vrátenie poplatku

1 Obec Žirany   vráti poplatok v plnej výške, ak nevykonala službu alebo úkon, resp. vráti

   alikvôtnu čiastku poplatku, ak nevykonala službu alebo úkon v plnom rozsahu bez

   zavinenia poplatníka.

 

2. Obec Žirany   vráti sumu o ktorú poplatník zaplatil viac, ak v čase rozhodnej doby príde

    k zmene pomerov, na základe ktorých bol poplatok vybraný dopredu.

 

3. Poplatok alebo preplatok  podľa odseku 1 a 2 Obec Žirany  vráti  najneskôr do 30 dní odo

   dňa obdržania žiadosti o vrátenie preplatku od poplatníka.

 

4. Ak sa služba alebo úkon nevykonali z dôvodov na strane poplatníka, Obec Žirany bude

    účtovať poplatok od poplatníka vo výške vzniknutých nákladov.

   

Článok VII

Účtovanie poplatkov

Obec Žirany  je povinný viesť účtovanie poplatkov za vykonané služby alebo úkony v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

 

 Časť C.

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto  Všeobecne záväzné  nariadenie  OBCE ŽIRANY  č. 2/2011 bolo schválené

    Obecným zastupiteľstvom v Žiranoch dňa 18.02.2011 uznesením č. 10/01/11  

   2. Toto VZN č. 2/2011 nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia. 

   3. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecno-záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne

     záväzné nariadenie prijaté Obecným zastupiteľstvom v Žiranoch dňa 26.10.2000

    

Ing. Jozef Zsebi

Starosta obce

 

VZN  OBCE ŽIRANY  č. 2/2011 vyvesené na úradnej tabuli  dňa :  21.02.2011

VZN OBCE ŽIRANY č. 2/2011 zvesené   dňa : 09.03.2011

 

 

Časť D.

Sadzobník poplatkov

 

Článok I.

Správne poplatky Obce Žirany

 

Stavebný poriadok

Správne poplatky vyrubené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

a/ pre fyzické osoby.............................................................                           6,50 Eur

b/ pre právnické osoby .......................................................                          16,50 Eur

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, 11/ osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá,  galérie a štátne divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. 

 

Poznámka

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa na

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

a/ stavby na bývanie

            1. na stavbu rodinného domu..................................                            33,00 Eur

            2. na stavbu bytových domov.................................                            66,00 Eur

b/ na stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné chaty, záhrad. chaty/

            1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2..............                             23,00 Eur

            2. ak zastavaná plocha presahuje 25m2.................                              39,50 Eur

c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny stavieb pred dokončením...............................................................                                      23,00 Eur

d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rod.domu a nadstavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

...........................................................................................                              16,50 Eur

e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami........                              23,00 Eur

f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ......................................................................                           16,50 Eur

g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri  predpokladanom rozpočtovom náklade

do 49.790,50 € vrátane .....................................................                              33,00 Eur

nad 49.790,50 € do 99.581,50 € vrátane ..........................                              49,50 Eur

nad 99.581,50 € do 331.939 € vrátane..............................                             66,00 Eur

nad 331.939 € do 3.319391,50 € vrátane .......................                              116,00 Eur

nad 3.319391,50 €.............................................................                           199,00 Eur

h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .........................................................................                                    16,50 Eur

i/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ......................................                              33,00 Eur

Oslobodenie

  1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia  preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
  2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

 

Poznámky

  1. Ak stavebné povolenie zahŕňa  stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
  2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba
  3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby, dvojnásobok sadzby určenej v položke 60.

 

Položka 62

a/ Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia  podľa položky 60.......................................................                       16,50 Eur

2. na odstránenie stavby..............................................................                     6,50 Eur

3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ..................................................................                  49,50 Eur

4. terénnych úprav .....................................................................                      6,50 Eur

5. na odstránenie objektu dopravnej stavby...............................                    16,50 Eur

6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby..........                   16,50 Eur

 b/ návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti....................................                     99,50 Eur

c/ žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ...............                      16,50 Eur

 

Oslobodenie

  1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59
  2. Od poplatku podľa písmena a/ tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka 62a

a/ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom

do  49.790,50 €  vrátane .........................................................                       16,50 Eur

nad 49.790,50 €  do 99.581,50 € vrátane ...............................                       23,00 Eur

nad 99.581,50 € do 331.939 € vrátane ...................................                       33,00 Eur

nad 331.939 € do 3.319 391,50 € vrátane................................                      66,00 Eur

nad 3.319 391,50 € ..................................................................                      99,50 Eur

b/ vydanie rozhodnutia  o dočasnom užívaní pozemnej stavby                    16,50 Eur

c/ vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby                      33,00 Eur

 

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

 

 

Architektúra

- vydanie rozhodnutia o povolení reklamných zariadení..                              49,50 Eur

 

Doprava a cestné hospodárstvo

 

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie  miestnych komunikácií podľa §11 ods. 1 písm. b/ až g/ vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou  sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/............                                   99,50 Eur

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch  znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83

e/ povolenie uzávierky, prípadne obchádzky  miestnych komunikácií

.............................................................................................                         66,00 Eur      

 

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Položka 85

b/ povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

.............................................................................................                          16,50 Eur

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

 

Miestne dane a poplatky

 

Správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov, alebo sa koná z podnetu účastníka ............................................................................                                16,50 Eur

Položka 140

a/ vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj

...........................................................................................                        1493,50 Eur

 

Životné prostredie

1. samostatne hospodáriaci roľníci v zmysle zákona o poplatkoch č. 232/1999 Z.z.

            - osvedčenie ............................................................                            6,50 Eur

            - zmena priezviska, trvalého bydliska.....................                             1,50 Eur

 

2. vydanie rybárskeho lístka v zmysle zákona č. 232/1999

            - 1 ročný detský ......................................................                                0  Eur

            - 1 ročný dospelý ...................................................                             6,50 Eur

            - 3 ročný .................................................................                          16,50 Eur

3. náhradná známka pre psa ...............................................                            0,50 Eur

4. povolenie na zriadenie studne /zák.č. 232/1999/............                          16,50 Eur

            -dodatočné povolenie .............................................                         33,00 Eur

5. povolenie na zriadenie bazénu /zák.č. 232/1999/...........                          16,50 Eur

            -dodatočné povolenie..............................................                         33,00 Eur

6. povolenie na výrub stromov /zák.č. 232/1999/

            -fyzické osoby.........................................................                            6,50 Eur

            -právnické osoby ....................................................                          66,00 Eur

 

Správne poplatky za osvedčovanie

- podpisu na listine – za každý podpis................................                             0,50 Eur

- fotokópie listiny-za každú začatú stranu podľa originálu                              1,50 Eur

 

Evidencia obyvateľstva

-za orientačné číslo ...........................................................                              3,00 Eur

-potvrdenie o pobyte..........................................................                              3,00 Eur

-vydanie listiny o určení súpisného čísla ..........................                               3,00 Eur

-vydanie čestného prehlásenia...........................................                               3,00 Eur -zisťovanie pobytu  a zamestnávateľa občana...................                                       1,50 Eur

-vyhľadávanie spisov a materiálov v archíve obce...........                                1,50 Eur 

-vydanie výpisu uznesení .................................................                               0,50 Eur

- vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných listín, úradných záznamov , evidencii, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove s výnimkou výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí za každú začatú stranu      1,50 Eur     

napr.: 

- potvrdenie o účasti pri voľbách ako člen komisie

- potvrdenie o žití v spoločnej domácnosti k súdnemu sporu

- potvrdenie , že občan je vlastníkom pôdy k predávaniu na trhu

- potvrdenie , že občan bol užívateľom nehnuteľnosti na parc. č. v k.ú. Žirany k dedičskému

  konaniu

- vyhotovenie písomnej informácie o bytovej situácie žiadateľa

- potvrdenie, že občan a práv. osoba nemá voči obci pohľadávky

- potvrdenie, že nehnuteľnosť na parc. č. ... bola postavená v roku ...  / k dedičskému konaniu/

- potvrdenie o spoločnej domácnosti

- potvrdenie , že obec je plynofikovaná

- písomná informácia o ohodnotení ornej pôdy v intraviláne a extraviláne obce

Poznámka : poplatok podľa tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy   

 

 

ČlánokII.

Poplatky za úkony pri výkone samosprávnych činností vykonávané Obcou Žirany

 

Obecný úrad

-za vyhlásenie v miestnom rozhlase – 1 vyhlásenie..........                                 2,00 Eur

-za predaj na mieste trhoviska za 1 hod............................                                2,00 Eur

 

Cintorínske služby

-umiestnenie hrobu na cintoríne na 10 rokov-jednohrob.....                              6,50 Eur

                                                                         dvojhrob......                            13,00 Eur

-za umiestnenie v dome smútku                 ..........................                           10,00 Eur

 

Kultúrny dom

 

-prepožičanie KM pre svadobné účely  / 2 dni- piatok – sobota / ................133,00 Eur

 + za spotrebu elektrickej energie

 

- prepožičanie KM na jeden deň s kuchynským inventárom   ....................... 66,00 Eur

  + za spotrebu elektrickej energie

  - bez kuchynského inventáru  ...................................................................   50,00 Eur

  + za spotrebu el. energie  / zábava , disco /                                                 

           

- prepožičanie KM na rôzne účely  / prednášky  ... / .....................................

                        na 1 hodinu  ...........................................................................  7,00 Eur

                        na 2 hodiny ........................................................................... 14,00 Eur

                        na 3 hodiny ........................................................................... 17,00 Eur                              na 4 hodiny ............................................................................20,00 Eur

                        každá ďalšia hodina   +                                                            3,50 Eur

                       

-vypožičanie  stolov a stoličiek

            -stôl 1 ks  ........................................................................................... 0,50 Eur

            -stolička 1 ks ..................................................................................... 0,30  Eur

           

-vypožičanie kuchynského inventáru 

            -pre 10 osôb .......................................................................................3,50 Eur

            -pre 20 osôb .......................................................................................7,00 Eur

            -pre 30 osôb .....................................................................................10,00 Eur

            -pre 40 osôb .....................................................................................13,00 Eur

            -pre 50 osôb .....................................................................................17,00 Eur

 

/ kuchynský inventár vrátane stolov a stoličiek  je pre domáce účely /

 

- úhrada za inventár v prípade , ak sa uvedený vypožičaný kuchynský inventár nevráti

  z dôvodu znehodnotenia :

 

- tanier hlboký a plytký ..................2,00 Eur     - oválna misa ....................... 5,00 Eur    

- tanier malý ...................................1,20 Eur     - misa na kapustu ...............  4,50 Eur

- misa na polievku ..........................8,00 Eur

 

 

- lyžica, vidlička, nôž  ...................1,00 Eur        - štamperlík .........................0,20 Eur

- lyžička .......................................  0,50 Eur       -  šálka na kávu ....................1,50 Eur

- naberačka ................................. ..5,00 Eur        - váza .................................. 2,50 Eur

- pohár na prípitok ........................ 1,50 Eur       - svietnik ............................ .2,00 Eur

- pohár na víno .............................  0,50 Eur

 

 

-za užívanie vody z obecného vodovodu za 1m3 pre fyz.os.                            0,50 Eur

                                                                              pre práv.os.                           0,70 Eur

-nájom za vodomer na 1 mesiac ........................................                               0,66 Eur

-za užívanie obecnej kanalizácie na 1 osobu na 1 rok........                              10,00 Eur    

 

Multifunkčné ihrisko

 

- žiaci predškolských zariadení a základnej školy vo vyučovacom procese a činnosť 

   krúžkov organizovaných školou ......................................... bez poplatku

- obyvatelia obce                           .........................................  3 € /hodinu

- iné osoby                                     ………………………… 10 € /hodinu                                                                          

 

Príplatok za osvetlenie ihriska ..............................5 €/ hodinu 


späť