NITRA: Noc Kostolov

Potom už nebude deň ani noc ,ale v čase večera bude svetlo. Por. Zach 14,7

24.05.2013

Zvony všetkých kostolov ohlasujú Noc kostolov 17.50 – 18.00

 

Katedrálny chrám sv.Emeráma

18.00 Ekumenická bohoslužba
Prezentácia publikácie Nitrianske zvony /História a súčasnosť/
Prof.Ing.Imrich Točka, CSc.
18.30 Katedrálny spevokol Emerám

19.30 Schola cantorum Kňazského seminára sv.Gorazda v Nitre
/liturgické spevy gregoriánskeho chorálu/

22.00 Organový koncert, účinkuje Vladimír Kopec
V katedrále bude počas celého večera zabezpečená sprievodcovská služba po večernej sv. omši.

Piaristický kostol sv. Ladislava

18.00 Svätá omša
19.00 Koncert speváckeho zboru Lúčnica
20.00 Prednáška o obnove hlavného oltára – II.etapa
22.00 Slávnostné požehnanie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie /Kalvária/
 

18.00 Modlitba vešpier
18.30 Modlitba ruženca
19.00 Svätá omša
20.00, 21.00 Prezentácia kostola /10 min./
20.25 Prehliadka misijného múzea /20 min./
22.00, 23.00 Individuálna prehliadka krypty /15 min./

Evanjelický kostol Ducha Svätého

18.00 Minikoncert Kristína a Band
19.00 Prezentácia činnosti Evanjelickej zborovej diakonie Nitra /Ing. Milan Slezák/
Prezentácia činnosti Občianskeho združenia Pavla Valáška /Ing. Ján Huba, PhD./ spieva Nitriansky evanjelický spevokol
20.00 Spev chválových piesní
21.00 Evanjelické artikulárne kostoly na Slovensku /premietanie videofilmu/, predhovor Mgr. Ivan Eľko
22.00 - 24.00 prehliadka kostola
Pripravené budú informácie o Cirkevnom zbore ECAV v Nitre, Evanjelickej zborovej diakonii Nitra a o Občianskom združení Pavla Valáška. Možné budú osobné konzultácie s riaditeľom diakonie o možnosti poskytovania opatrovateľskej služby klientom v domácnosti cez Evanjelickú zborovú diakoniu /Ing. Milan Slezák, od 18.00 do 21.00 hod./

Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla
18.30 Svätá omša
19.30 - 20.30 Organový koncert farských organistov do 23.00 prehliadka kostola
počas podujatia budú sprístupnené krypty pod farským kostolom

Kaplnka sv. Gorazda /Chrenovská 15/
18.00 O histórii a vzniku kaplnky sv. Gorazda a cirkvi /prezentácia/
19.30 Beseda na tému: Rodina ako Boží inštitút
21.30 - 24.00 Meditácie a modlitby

Kostol sv. Štefana Kráľa /Párovce/

18.00 Gréckokatolícka liturgia
19.00 Akatist k Bohorodičke
20.00 Prednáška o ikonách
21.00 - 22.00 Prednáška o histórii kostola do 23.00 prehliadka kostola

Kostol sv. Michala Archanjela /Dražovce/
 

18.00 – 21.00 prehliadka kostola

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

19.00 - 20.00 Otvorenie veže kostola
20.00 Čítanie tradičných protestantských textov v maďarčine
20.30 Čítanie tradičných protestantských textov v slovenčine
21.00 - 24.00 Výstavy o dejinách reformovaného zboru v Nitre s výkladom

Zapojte sa spolu s nami do spoločnej púte po nitrianskych kostoloch. Navštívte aspoň 3 kostoly v Nitre, vyzdvihnite si kupón a vyplnený ho vhoďte do osudia pripraveného v jednotlivých kostoloch. Žrebovanie o zaujímavé ceny sa uskutoční dňa 26.5.2013 v Piaristickom kostole sv. Ladislava po večernej sv. omši.


späť