Nahlásenie počtov prijatých utečencov

Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády č. 142 z 26. februára 2022 od 12,00 hod. pre územie Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR spôsobený ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, žiadame našich občanov o nahlásenie počtu prijatých utečencov z Ukrajiny. 

Uvedenú informáciu žiadame nahlásiť na obecný úrad v Žiranoch.

Zmenu je povinný občan hlásiť na OcÚ každý deň do 12.00 hod.


späť