Zásady odmeňovania poslancov

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 184,53 KB, Typ súboru: PDF]

Obecné zastupiteľstvo vŽiranoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V ŽIRANOCHČl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zirany pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.


Čl. 2
Rozsah pôsobnosti

2. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zirany
upravujú odmeňovanie:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) poslanca – predsedu odbornej komisie,
c) poslanca – člena odbornej komisie,
d) poslanca – zástupcu starostu obce.


Čl. 3
Výška odmeny poslancov

1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Žirany patrí odmena za:

a) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške
10, 00 € za rokovanie,
b) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 25,00 € za zasadnutie,
c) aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo
výške 15,00 € za akciu.

2. Predsedovi odbornej komisie patrí odmena za zvolávanie, organizovanie, riadenie činnosti komisie a spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie vo výške 30,00 € za každé zasadnutie. Poskytnutie odmeny je podmienené vypracovaním podporného stanoviska k riešeniu problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce resp. predložením iniciatívneho návrhu z vlastného podnetu na pracovné stretnutie poslancov alebo zasadnutie obecného zastupiteľstva.

3. Členovi odbornej komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí komisie vo výške 15,00 € za každé zasadnutie.

4. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného poverenia oprávnený vykonávať úkony a činností ustanovené starostom patrí za vykonávanie zastupovania starostu v odvedenom rozsahu počas jeho neprítomnosti na výkon funkcie paušálna odmena vo výške 30 % z denného platu starostu za každý pracovný deň. Obdobne to platí pri nespôsobilosti na výkon funkcie.

5. Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade zvýšenej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.


Čl. 4
Spoločné ustanovenia

1. Odmeny poslancov sa vyplácajú štvrťročne v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.

2. Nerozdelené rozpočtované prostriedky určené pre odmeňovanie poslancov za príslušný rok sa rozdelia medzi poslancov v pomere ich účasti na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

3. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom podľa Čl. 3 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 a 3 týchto zásad je prezenčná listina.

4) Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. 3 ods. 1 písm. c) je písomný návrh starostu s konkrétnym odôvodnením.


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch.

2. Na týchto „Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žiranoch“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch Uznesením č. zo dňa .

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom jeho prijatia.


V Žiranoch, dňa 24.06.2010

Ing. Jozef Zsebi
starosta obce


späť