Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2011

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 197,43 KB, Typ súboru: PDF]

Obec Žirany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6 , § 8 ods.2,§ 12
Ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3 , § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a §103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovujeVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č. 2/2010 na rok 2011

Ž I R A N Y§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE


1.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Žirany v zdaňovacom období roku 2011.

2. Obec Žirany ako správca miestnych daní a poplatku ustanovuje s účinnosťou od 1.januára
2011 na území obce Žirany v súlade s § 98 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov tieto miestne dane :

a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za predajné automaty
e/ daň za nevýherné hracie automaty

3. Obec Žirany na svojom území ukladá miestny komunálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a/, b/, d/ a e/ a ods. 3 je kalendárny rok.


DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnica, vinice, ovocné sady
a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnota pôdy za l m2 v prílohe č. l zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ,rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na l m2 podľa zákona
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhl.MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Žirany určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky
druhu:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,50 % zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty vo výške 0,50 % zo základu dane
c/ záhrady vo výške 0,30 % zo základu dane
d/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,50 % zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,50 %
zo základu dane
f/ zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,30 % zo základu dane
g/ stavebné pozemky vo výške 0,30 % zo základu dane
h/ ostatné plochy vo výške 6 % zo základu dane


DAŇ ZO STAVIEB
§ 4
Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce Žirany určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a/ 0,049 € za stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
b/ 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0,165 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d/ 0,116 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e/ 1,991 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu , stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
f/ 1,991 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu
g/ 1,991 € za ostatné stavby

2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia
pri viacpodlažných stavbách sa upravuje na 0,049 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


DAŇ Z BYTOV
§ 5
Sadzba dane

1/ Správca dane na území celej obce Žirany určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru vo výške 0,099 €

2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohoto všeobecne závazného nariadenia
sa v celej obci zvyšuje / § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov / takto : o 0,401 € na 0,500 € za každý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru v bytovom dome , ktoré sa využívajú na podnikateľskú alebo
inú zárobkovú činnost.
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené :
- pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené :
- stavby , alebo ich časti slúžiace cirkvi výhradne na vykonávanie náboženských obradov
- stavby a ich časti slúžiace na úradovanie osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou
cirkvi

§ 7
Vyrubovanie dane

1/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať
2/ Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia platobným výmerom zdaňovacieho
obdobia.

§ 8
Platenie dane

1/ Správca dane určuje pre rok 2011 platnosť vyrubenej dane do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru


TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 9
Základ dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Základom dane je počet psov.
§ 10
Sadzba dane

Sadzba dane je 4 € za každého psa a kalendárny rok.

§ 11
Ohlasovacia povinnosť a platenia dane

l. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
za všetkých chovaných psov, ktorí dani podliehajú na OcÚ Žirany.
2. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si známku za úhradu pre každého psa a zabezpečiť,
aby psy známku nosili odo dňa nadobudnutia majiteľom.
3. Daňovník je povinný písomne psa prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí a v tejto lehote
zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
4. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daňovník povinný zaplatiť daň do 31.januára
kalendárneho roka bez vyrubenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 12
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priest-
ranstva, dočasné parkovanie mot. vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva,
za umiestnenie predajného zariadenia a za umiestnenie zariadenia lunaparku a onych atrakcií.

§ 13
Základ dane

1.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priest-
ranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

3. Verejným priestranstvom v obci je:
- priestranstvo pri obecnom úrade, pri predajni COOP Jednota, pri pohostinstve Pri studni, pri Sport Presse
- miestne komunikácie a trávnaté plochy popri nich
- trávnaté plochy popri štátnej komunikácii prechádzajúcej obcou
- priestranstvo pri cintoríne

§ 14
Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva :
-pri predaji bez pultu t.j. z auta , alebo prinesených stolov 1,66 € za predajné miesto
-za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň
v sume 0,10 €
-za umiestnenie lunaparku a iných atrakcií v sume 50 € / akcia


§ 15
Ohlasovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný písomne ohlásiť užívanie VP na obecnom úrade.
a/ pri osobitnom užívaní VP minimálne 15 dní pred začatím užívania VP
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo

§ 16
Splatnosť dane

1. Splatnosť sa stanovuje jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
2. Daň sa vyberá počnúc dňom, keď sa začalo užívanie VP, až do dňa uvedenia priestranstva
do pôvodného stavu.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 17

Predmet dane

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

§ 18
Daňovník

Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá predmetné automaty prevádzkuje.

§ 19
Sadzba dane

Ročná sadzba dane je:

a/ 66 € za predajný automat, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov
tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov

b/ 100 € za predajný automat, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov
tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov
c/ 200 € za predajný automat, ak v skladbe do 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje
tabakové výrobky a alkoholické nápoje

d/ 500 € za predajný automat, ak v skladbe nad 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje
tabakové výrobky a alkoholické nápoje


ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 20
Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie automaty sú hracie automaty, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru.

§ 21
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 22
Sadzba dane

Sadzba dane je 330 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

§ 23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

l. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj daň zaplatiť.
2.Daň možno zaplatiť:
- v hotovosti do pokladne OcÚ
- prevodným príkazom
- poštovou poukážkou

SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNĚ ODPADY

§ 24
Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Žirany.
§ 25
Poplatník

Poplatok platí poplatník, ktorým je :

a/ fyzická osoba-občan, pričom je poplatníkom za KO ak má v obci trvalý pobyt.
Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý pobyt, ale v obci je vlastníkom
nejakej nehnuteľnosti, čiže danú nehnuteľnosť užíva lebo je oprávnený užívať
b/ právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce,
pričom táto PO neužíva danú nehnuteľnosť na podnikanie /napr. školy, orgány
štátnej správy a pod./
c/ podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na účel podnikania / napr. rôzne firmy,
ako aj fyzické osoby – podnikatelia/

§ 26
Platiteľ poplatku

1. Platiteľ poplatku je:
a/ v prípade nehnuteľnosti určenej na bývanie v správe správcovského subjektu / bytové
družstvo/ správca nehnuteľností ,v ostatných prípadoch vlastník
b/ u nehnuteľnosti využívaných na podnikateľské účely, ktorých vlastníkom nie je obec alebo
štát vždy podnikateľský subjekt, ktorý nehnuteľnosť užíva
c/ u nehnuteľnosti, ktorá je z časti využívaná na bývanie a z časti na podnikanie platiteľ
poplatku je určený za každú časť nehnuteľnosti samostatne
d/ u nehnuteľností využívaných na iné účely ako na bývanie a podnikanie, ktoré nie sú vo
vlastníctve obce alebo štátu jej užívateľ
e/ ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu alebo obce, je platiteľom správca
2. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je platiteľom zástupca alebo
správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa
obec.

§ 27
Množstvový zber

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. Množstvový zber nie je zavedený.


§ 28
Sadzba poplatku

Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov subjektom u ktorých nie je zavedený množstvový zber:
- Sadzba poplatku je 0,0328 € za osobu a kalendárny deň = 15 € ročne/osoba
- Koeficient - 1

§ 29
Určenie poplatku


l. Fyzické osoby – obyvatelia
- súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní roka poplatníka, ktorý má v obci trvalý pobyt, alebo poplatníka ktorý užíva nehnuteľnosť

2. Právnické osoby a podnikatelia
- súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní určeného obdobia a ukazovateľa dennej produkcie
ukazovateľ dennej produkcie – priemerný počet zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom určené obdobie
je jeden kalendárny rok

§ 30
Ohlasovacia povinnosť

1. Platiteľ je povinný podať na obecný úrad priznanie k poplatku v termíne do 31.januára kalendárneho roka.
2. Platiteľ je povinný oznámiť správcovi poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti.

§ 31
Splatnosť poplatku

l. Platiteľ je povinný uhradiť poplatok naraz a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
Poplatok sa platí:
- v hotovosti v pokladni Obecného úradu Žirany
- prevodným príkazom na č. účtu 0814323001/5600 vedeného v DEXIA banke
Slovensko a.s.
- poštovou poukážkou

§ 32
Zníženie poplatku

Správca poplatku poskytuje zníženie poplatku pre občanov , ktorí do 31.12.2010
dovŕšili vek 70 rokov a to zo sumy 15 € ročne/ osobu na sumu 10 € ročne / osobu.ỘSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNĚ USTANOVENIE

§ 33
Spoločné ustanovenia

l. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Žirany prostredníctvom
starostu obce a povereného zamestnanca obce.

2. Správca daní na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Žiranoch vyhradzuje
právo v mimoriadnych prípadoch zmeniť ustanovenia VZN

§ 34
Záverečné ustanovenie

l. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych
a zák. SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto VZN Obce Žirany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch dňa
16.12.2010
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011, čím sa ruší
Všeobecne závazné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2009.


Žirany 16.12.2010

Ing. Zsebi Jozef
starosta obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany dňa : 16.12.2010

VZN zvesené dňa : 31.12.2010


späť