Pozvánka na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva [zrušené]

[zrušené] O novom termíne Vás budeme informovať.

 

P O Z V Á N K A

Výbor pozemkového spoločenstva SIRA so sídlom v Žiranoch Vás týmto srdečne pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční v kultúrnej miestnosti  Obecného úradu v Žiranoch dňa 29. marca 2020 (nedeľa) o 15.00 hod.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Návrh a schválenie programu zhromaždenia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Správa mandátovej komisie, či je zhromaždenie uznášania schopné
5. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2019
6. Správa odborného lesného hospodára
7. Správa o hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2019 a schválenie účtovnej závierky za rok 2019
8. Správa dozornej rady za rok 2019
9. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
10.Prerokovanie plánu činnosti na rok 2020
11.Diskusia
12.Návrh na uznesenie
13.Záver

Očakávame účasť každého člena a každého srdečne vítame.

Výbor pozemkového spoločenstva SIRA

V prípade, že sa zasadnutia zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete splnomocniť iného člena na zastupovanie.


späť