Doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa 06.05.2019

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Alexander Murka , nar.  25.04.1952, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu  bola  dňa  06.05.2019  doručená  doporučená listová zásielka do vlastných rúk z Okresného súdu Nitra, Štúrova č. 9, 949 68 Nitra.

Doporučenú listovú zásielku  do vlastných rúk si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade  Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu  od  06.05.2019 do  21.05.2019.


späť