VZN č.3/2011 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosti vo verejnom záujme

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 142,95 KB, Typ súboru: PDF]

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Žirany

č.  3 /2011

o podmienkach poskytovania dotácie na činnosti vo verejnom záujme

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

 

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žirany o podmienkach poskytovania dotácie na činnosti vo verejnom záujme.

 

 

Článok I

Úvodné ustanovenie

 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť podmienky poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu kultúrnych, športových aktivít na území obce a na všeobecne prospešné a verejnoprospešné účely obce.

 

Článok II

Základné pojmy

 

1. Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie účelový nenávratný finančných prostriedok poskytnutý z rozpočtu obce.

2. Pod pojmom „žiadateľ“ sa rozumie právnická osoba, ktorá má sídlo na území Žirany, a vyvíja činnosť na území Žirany v obecnom záujme.

 

Článok III

Podmienky poskytovania dotácií

 

1. Obec môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených v tomto nariadení  na:

a) podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných činností,

b) rozvoj a podporu miestnej kultúry,

c) zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti,

d) podporu športových a kultúrnych aktivít a podujatí

e) prezentáciu kultúry a športu na festivaloch, súťažiach aj mimo územia obce

f) podporu verejnej činnosti spoločenských organizácií

g) podporu cirkevnej činnosti

e) zachovanie miestnych tradícií

 

2. Dotácia sa nesmie poskytnúť na činnosť politických strán alebo politických hnutí a ich koalícií, a reklamné účely právnických osôb.

 Ďalej dotácia sa  ďalej nemôže poskytnúť na:

a) stravné lístky, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,

b) honoráre pre organizátorov projektu,

c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcom roku,

d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

e) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.

 

 

Článok IV

Spôsob tvorby finančných prostriedkov a ich rozdelenie

 

1. Finančné prostriedky na podporu činností vo verejnom záujme sa vyčlenia v rámci samostatných položiek rozpočtu obce: - kultúrna činnosť, športová činnosť, na príslušný rok.

2. Finančný prostriedky sa následne rozdelia na jednotlivé dotácie medzi žiadateľov, podľa kritérií verejného záujmu.

3. Celkovú výšku vyčlenených finančných prostriedkov a dotácie pre jednotlivých žiadateľov schvaľuje obecné zastupiteľstvo spolu s rozpočtom obce.

 

Článok V

Postup pri poskytovaní dotácie žiadateľovi

 

1. Dotácia je poskytnutá na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:

       a)      presné označenie a adresu žiadateľa,

       b)      účel poskytnutia dotácie (napr. označenie konkrétneho podujatia aj úlohy),

       c)      peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno v prípade priznania dotáciu       poukázať,

      d)      údaje o predpokladaných nákladoch na usporiadanie podujatia, úlohy,

      e)      podpis oprávnenej osoby,

 

2. Žiadosti sa prekladajú na obecný úrad k 25. novembru bežného roka. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka. Pracovníčka obecného úradu ich bezodkladne odovzdá predsedovi Komisie finančnej a plánovacej  na posúdenie.

 

 

 

 

Článok VI

Posudzovanie žiadosti

 

1. Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje Komisia finančná a plánovacia.  Po preskúmaní a posúdení všetkých žiadostí komisia pripraví návrh na rozdelenie a schválenie celkového finančného príspevku obce medzi jednotlivých žiadateľov, a to do 15. dní od ich obdržania z obecného úradu. Tento  návrh prerokuje a schváli obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí.

 

 

 

Článok VII

Vyrozumenie o poskytnutí dotácie

 

1. Každý žiadateľ obdrží do 10 dní od schválenia, prípadne neschválenia dotácie, písomné vyrozumenie o rozhodnutí obecného zastupiteľstva.

 

2. Úspešnému žiadateľovi sa celková výška schválenej dotácie vyplatí v dvoch splátkach na bankový účet, a to najneskôr v treťom a ôsmom mesiaci nového kalendárneho roka.

 

3. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej dohody so žiadateľom. Písomná dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať najmä:

- výšku dotácie

- účelové vymedzenie použitia dotácie,

- podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou

- povinnosť vyúčtovať obci nakladanie s poskytnutou dotáciou do 31. decembra   

   bežného rozpočtového roka

- povinnosť vrátiť obci dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v zmluve,

- povinnosť vrátiť obci nevyčerpanú výšku dotácie.

 

 

Článok VIII

Vyúčtovanie a kontrola dotácie

 

1. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný vykonať podrobné vyúčtovanie najneskôr do 31. decembra bežného  kalendárneho roka, a predložiť o tom správu obecnému úradu.

 

2. Správa o vyúčtovaní poskytnutej dotácie obsahuje:

a) údaje o žiadateľovi a výšku poskytnutej dotácie v danom roku,

b) zoznam uskutočnených podujatí /akcií/,

c) originály účtovných dokladov preukazujúce čerpanie poskytnutej dotácie na jednotlivé podujatia / faktúry, doklad o zaplatení faktúry, zmluvy, pokladničné doklady, atď/,

 

3. Pracovníčka obecného úradu odovzdané správy o vyúčtovaní dotácií bezodkladne predloží príslušnej komisii , ktorá po prekontrolovaní a posúdení predloží správu na schválenie obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.

 

4. Žiadateľ nevyčerpané finančné prostriedky je povinný  do 31.12. príslušného roka,

 vrátiť na účet Obce Žirany.

 

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

- starosta obce,

- poslanci obecného zastupiteľstva

- hlavný kontrolór obce

 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žirany č. 2/2008. Toto VZN č.3/2011 nadobúda účinnosť 15 dňom jeho vyvesenia.

 

3. Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Žiranoch, dňa 14.09.2011.

 

 

 

 

 Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

 

 

 

 

VZN č.3/2011  vyvesené na úradnej tabuli dňa : 16.09.2011

VZN č.3/2011  zvesené dňa : 03.10.2011


späť