Zápisnica z jednania – havarijný stav na ceste III /1663 v obci Žirany zo dňa 02.11.2016

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov  a vyzval zástupcu spoločnosti LIGNUM + AXUREAL, s.r.o. Streženice E. Divulita , ktorý zastupoval zástupcu spoločnosti DOPRAVEX  p. Brzáka , aby informoval o dianí od posledného jednania, ktoré sa konalo 24.10.2016.

Zástupca spoločnosti LIGNUM + AXUREAL, s.r.o. Streženice E. Divulita uviedol, že situáciu na ceste III/1663 24 hodín denne monitorujú. Do 28.10.2016 mali vykonať prezimovanie vozovky a to sanáciu trhlín  a  hrboľa  / vyfrézovanie / čo nebolo splnené, nakoľko nestihli do uvedeného dátumu vybaviť techniku, ale prisľúbil, že do konca týždňa úloha bude splnená.

Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj pripomenul, že hrboľ  nestačí len vyfrézovať , ale treba dať aj nejaké podložie , napr. šotolinu tak, ako to na predchádzajúcom stretnutí sľúbil p. Brzák. P. Divulit sľúbil, že mu to pripomenie a ďalej uviedol, že kopa sa zastabilizovala, skládka je t. č. vo vzdialenosti  70 m od vozovky, naďalej prebiehajú merania, na skládku sa už nevozí ďalší materiál , budú sa snažiť všetko odviezť.

Zástupca OÚ Nitra, vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ  p. Slávik sa opýtal , či starostovi odovzdali výsledky meraní a kedy? Na otázku odpovedal starosta obce Ing. Jozef Zsebi , že mu výsledky meraní odovzdali dnes ráno pred stretnutím. P. Slávik týmto žiada, aby výsledky meraní spoločnosť DOPRAVEX , s. r. o. , zasielala emailom a to zástupcom NSK, OÚ Nitra , OcÚ Žirany, RSÚC, a.s. Nitra s tým , aby tam bol uvedený dátum merania, pečiatka a podpis. Ďalej vytkol, že spoločnosť nedodržala termíny , ktoré boli dohodnuté na predchádzajúcich jednaniach. Rešpektuje to, že sanáciu nespravili , nakoľko nezohnali techniku. Ale keď sa bude robiť sanácia žiada , aby sa úpravy robili za prítomnosti  zástupcu RSÚC, a.s.  aby videli v akom stave je vozovka , aby videli rozsah škôd, spôsob jej sanácie a ak ukončia sanáciu tak každému z dotknutých účastníkov treba   poslať email. Naďalej treba pokračovať v odvoze skládky, treba všetko odviezť lebo situácia je vážna , ak nebudú plniť dohodu, ktorá bola na jednaniach dohodnutá bude informovať vedenie LAND ROVERU.

 Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj upozornil, že pracovníci RSÚC, a.s. nie sú autorizovaný projektanti, oni sú len správcovia , je potrebné zabezpečiť  projektanta, oni budú len dozorovať sanáciu. P. Slávik  súhlasil s vyjadrením p. Ing. Gabaja a pripomenul , že zástupca spoločnosti p. Brzák na jednanich hovoril, že zabezpečia projektanta, , ktorý stanoví rozsah poškodenia a navrhne spätnú úpravu. P. Gabaj  dodal, že  sa treba poponáhľať , nakoľko obaľovačky končia. Navrhol, aby sa pred ďalším jednaním uskutočnilo stretnutie s projektantom, p. Današ z Veľkého Zálužia, ktorý by mal vykonať sanáciu je len „ živičiar „ , vie ako to chce sanovať ?

Zástupca spoločnosti LIGNUM + AXUREAL, s.r.o. Streženice E. Divulit mu pripomunul, že doteraz sa hovorilo len o sanovaní , nie o úpravách cestného telesa  do hĺbky. Sľúbil, že zabezpečia projektanta, mechaniku a skontaktujú sa s p. Ing. Andrášikom  a dohodnú sa na postupe. 

Starosta obce Ing. Jozef Zsebi vyjadril nespokojnosť s tým, že sa termín sanovania nedodržal  a žiada , aby vozovka bola  daná do pôvodného stavu, lebo to najviac sťažuje život občanov obce.        

Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Andrášik navrhol ďalšie stretnutie na štvrtok 10.11.2016 o 9: 00 hodine.


späť