Zápisnica z jednania – havarijný stav na ceste III/1663 v obci Žirany zo dňa 24.10.2016

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj   otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov  a pripomenul im výsledok  minulotýždňového jednania, ktorý bol zhrnutý do 4. bodov a to : okamžitý odvoz kameniva min. 50 m od komunikácie, táto úloha sa plní. Vybudovanie náhradnej cesty /obchvatu obce /  mala na starosti spoločnosť pod dohľadom starostu, ktorí potvrdili, že okolo skládky bola vytvorená náhradná cesta – spevnená plocha o šírke 15 m. Dopravné zabezpečenie  - A5 nerovnosť vozovky bolo po dohode s DI zabezpečené. Čo sa týka opravy vozovky,  navrhuje 2 štádia a to :

-prezimovanie vozovky , aby bola zabezpečená bezpečná premávka a bezpečná zimná údržba. Je potrebné vykonať sanáciu trhlín, aby do nich nevtekala voda vplyvom čoho by sa zväčšovali. Čo sa týka hrboľa, ktorý je po celej šírke vozovky  aj tu treba vykonať sanáciu. Nakoľko ešte nie sú k dispozícií merania predbežne navrhuje stretnutie  2.11.2016 o 9: 00 hodine.   Druhým štádiom bude oprava cestného telesa. Za týmto účelom navrhuje stretnutie všetkých účastníkov v termíne marec – apríl 2017 , kde by už zástupca spoločnosti P. Brzák mal predložiť plán na opravu cestného telesa.

 Zástupca OÚ Nitra, odboru CDPK  Ing. Halla  vyjadril spokojnosť s prebiehajúcimi prácami , ktoré bol minulý týždeň 3 - krát  skontrolovať, tiež situáciu konzultoval so starostom obce. Dopravné značenie bolo osadené.  

Zástupcu OÚ Nitra, vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ  p. Slávika zaujímalo, či stačí opravu cestného telesa vykonať až na jar.      

Zástupca RSÚC , a. s. Nitra  Ing. Gabaj  uviedol, že nakoľko zatiaľ nie sú k dispozícií merania navrhuje vozovku pripraviť na prezimovanie. S uvedeným názorom súhlasil aj zástupca ÚNSK  J.  Výboch , keďže nebol predložený návrh sanácie neodporúča cestné teleso otvárať, treba prečkať zimu, nakoľko tam môže byť ešte pohyb.  

Zástupca spoločnosti P. Brzák dodal, že merania budú pokračovať , Dr. Tichý spracováva merania, navrhne sanáciu a opravu cestného telesa. Budúci týždeň, by mali začať so sanáciou, frézovaním hrboľa. S uvedeným sa stotožnil aj   zástupca ÚNSK  J.  Výboch doporučil neponáhľať sa , prečkať zimu, s opravou začať až na jar,   lebo sa môže stať , že v marci 2017  sa bude opakovať súčasná situácia. 

p. Brzák dal záväzok, že na jar cestné teleso dajú do pôvodného stavu.

Zástupca OÚ Nitra, vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ  p. Slávik upozornil zástupcov spoločnosti , aby naďalej odvážali kamenivo zo skládky, vykonávali merania, sanáciu vozovky a dali vyhotoviť odborne spôsobilou osobou dokumentáciu na opravu cestného telesa. Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj    uviedol, že sanáciu ohľadom prezimovania vozovky treba vykonať do 2.11.2016 , aby sa mohlo konštatovať , že premávka je bezpečná.

 Zástupca ÚNSK  J.  Výbocha  zaujímalo, či ešte evidujú pobyb a nové trhliny na vozovke. Zástupca spoločnosti P. Brzák uviedol, že nie.

Zástupca  OÚ Nitra - KŠ  p. Brázdil žiadal, keby sa niečo mimoriadne vyskytlo, aby  bola zabezpečená náhradná cesta / obchvat /, ktorú treba udržiavať . 

 

 

 Starosta obce Ing. Jozef Zsebi  záverom žiadal zosumarizovanie , t. j. aký bude postup sanácie, nakoľko v najbližších dňoch do cintorína príde množstvo ľudí a preto vozovku treba dať tento týždeň do pôvodného stavu. P. Brzák prisľúbil, že do konca týždňa  hrboľ bude vyfrézovaný, resp. opravený.     

Zástupca RSÚC, a. s. Gabaj uzavrel dnešné jednanie s tým, že  ďalšie jednanie sa uskutoční 2.11.2016 o 9 : 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žiranoch. 


späť