Zápisnica z jednania – havarijný stav na ceste III /1663 v obci Žirany zo dňa 17.10.2016

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zástupca RSÚC , a.s. Nitra Ing. Andrášik otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov a odovzdal slovo zástupcovi spoločnosti P. Brzákovi, aby prítomných oboznámil s výsledkami merania.

Zástupca spoločnosti P. Brzák uviedol že výsledky meraní sú spracované v tabuľke, ktoré ale nemá so sebou, ak niekto má záujem pošle mu ich emailom. Dal kolovať fotografie o stave vozovky. V skratke je tam 4 cm – ové pohnutie, odporučili mu zaviesť sondu s jadrovým vrtom.

Zástupca RSÚC , a.s. Ing. Andrášik konštatoval, že sa začalo s odvozom kameniva , čo potvrdil aj P. Brzák a to od 12.10.2016.

Zástupca spoločnosti P. Brzák potvrdil, že mu bolo navrhnuté , aby zo strany cesty z kopy odvážal kamenivo . Merania stále prebiehajú, vyhodnocuje ich Dr. Tichý, ktorý aj navrhne riešenie ako ďalej. Ak by boli väčšie odchýlky budú to ihneď riešiť odvozom.

Zástupca RSÚC Ing. Andrášik konštatoval , že je to základom odviezť to kamenivo, ale nie je načo čakať stále sa to podložie hýbe, okamžite sa to musí spratať.

Zástupca OÚ Nitra , vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ p. Slávik žiada okamžité odvážanie kameniva, čudoval sa ako si dovolili tam navoziť také množstvo kameniva a to v ochrannom pásme cesty III/1663 , ktoré má byť minimálne 20 m, teraz je to menej ako 10 m. NSK je vlastníkom cesty a nikto si nežiadal povolenie na uvedenú činnosť. Vytkol im , že sú v ochrannej zóne štátnej cesty, svojim konaním spôsobili všeobecné ohrozenie , že je to jediná prístupová cesta do obce, je tam dopravné značenie, ktoré je ale nepostačujúce , preto navrhuje aj iné dopravné značenie a to dopravné značenie : zvýšené nebezpečenstvo. Ihneď , bezodkladne je potrebné odstrániť prvotnú príčinu tohto stavu, lebo aj keď je to štátna zákazka , nemôžu si robiť čo chcú, mali sa poradiť. Trvá na pokračovaní meraní , zistiť stav poškodenia vozovky a na vlastné náklady dať do pôvodného stavu. Stav je vážny , je to v pohybe, na vozovke sú praskliny, netreba to zjednodušovať. Navrhuje ihneď s veľkým počtom nákladných automobilov začať s odvozom kameniva. Ak by sa niečo stalo s vozovkou treba zvážiť aj obchádzku obce. Zástupcovia spoločnosti si neuvedomujú vážnosť situácie , treba spraviť opatrenie a to , zrealizovať odvoz kameniva.

Zástupca spoločnosti P. Brzák priznal, že si vážnosť situácie uvedomujú , kamenivo ukladali na zakúpený pozemok, ktorý bol už v minulosti spevnený a tiež slúžil na podobné účely / bývalá „ obaľovačka „. Priznal, že stále je v riešení náhradný pozemok v Nitre v areáli LAND ROVERU , len sa to všetko „ naťahuje „ , ale ak budú môcť ihneď začnú s odvozom kameniva.

Zástupca OÚ Nitra , vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ p. Slávik im opätovne pripomenul, že by im nikdy nedovolili spraviť skládku tak blízko cesty , takže prvoradou úlohou je zrušenie tejto skládky.

Zástupca spoločnosti LIGNUM + AXUREAL, s.r.o. Streženice J. Šulík sľúbil, že od stredy začnú s odvozom kameniva.

Zástupca RSÚC Ing. Gabaj upozornil, že od 1.11. začína zimné obdobie , zimná údržba ciest myslí si, že v stredu je neskoro.

K tomuto názoru sa pripojil aj zástupca RSÚC Ing. Andrášik , ktorý ešte dodal, že ak tento týždeň budú dažde, svah kameniva sa môže zosypať na cestu.

Starosta obce Žirany Ing. J. Zsebi zástupcom spoločnosti adresoval otázku „ Čo potom bude, ak cesta bude zavalená ? “ . Opätovne upozornil, že je to jediná prístupová cesta do obce, preto teraz navrhuje ísť na miestnu obhliadku a treba vytvoriť náhradné riešenie – náhradnú cestu na náklady spoločnosti, lebo sa tu jedná o zastavenie života obce.

Zástupca spoločnosti P. Brzák uistil prítomných , že na 99 % sa kopa nezosunie, nehrozí plošné odtrhnutie vozovky, keby sa vozovka posunula , odrezali by cca. 1 m z vozovky a vozovka by sa dosypala kamenivom. Pripraví obchvat obce , zamestnancov má v pohotovosti , ihneď budú konať ak by k niečomu došlo.

Zástupca RSÚC , a. s. Ing. Andrášik zástupcov spoločnosti upozornil, že ak sa im nepodarí vybaviť náhradný pozemok v areáli LAND ROVERU musia kamenivo odviezť na iný pozemok .

Tiež si to myslí zástupca OÚ Nitra , odboru CDPK Ing. Halla , ktorý pridal, že už minulý pondelok bolo neskoro.

Zástupca OÚ Nitra , vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ p. Slávik trvá na tom, aby sa ihneď začalo s likvidáciou skládky a to od vozovky, je to krízový stav, po príchode na OÚ musí informovať prednostu o riešení tejto situácie. Ihneď treba osadiť po dohode s DI dopravné značenie – A5 nerovnosť vozovky. Po pripomienke zástupcu RSÚC Ing. Gabaja , ktorý opätovne upozornil blížiace sa zimné obdobie aj opravu vozovky na náklady spoločnosti.

Zástupca RSÚC Ing. Andrášik zhrnul výsledok jednania a to :

1. Okamžitý odvoz kameniva

2. Zabezpečiť dopravné značenie

3. Oprava vozovky

4. Vybudovanie náhradnej cesty

Prítomní sa dohodli na tom , že zástupca spoločnosti bude informovať starostu obce , zástupca OÚ Nitra , vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ p. Slávik navrhol podľa potreby najneskôr však o týždeň o 9 : 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zástupca RSÚC Ing. Gabaj sa spýtal do akej vzdialenosti od vozovky je potrebné odvážať kamenivo načo zástupca OÚ Nitra , vedúci OCDPK a tiež zástupca KŠ p. Slávik reagoval , že nakoľko problém môže byť väčší ako si každý myslí , vzdialenosť musí byť minimálne 50 m .


späť