Poistenie bývania a povinnosti majiteľov

JE DOBRÉ VEDIEŤ:

Poistenie bývania a povinnosti majiteľov

Väčšina ľudí má zodpovedný prístup k svojmu majetku a poisťuje si ho v komerčných poisťovniach. Poisťovňa v poistnej zmluve za zaplatené poistné berie na seba riziko, že v prípade poistnej udalosti zadefinovanej v poistnej zmluve uhradí poistenému náklady na opravu poškodeného predmetu poistenia.

V rámci poistnej zmluvy poisťovňa nahradí škody až do výšky poistnej sumy. Ak vstupuje do poistenia dom alebo byt, poisťovne zvyčajne netrvajú na obhliadke pred vstupom do poistenia. Takisto netreba predložiť do poisťovne žiadne revízne správy od rôznych rozvodov v dome alebo byte.

V návrhu poistnej zmluvy sú cielené otázky týkajúce sa dojednávania poistenia, na ktoré musí poistený pravdivo a úplne odpovedať. Podpisom poistnej zmluvy a zaplatením poistného si väčšina klientov myslí, že splnili všetko potrebné a pri poistnej udalosti budú odškodnení. Zaplatením poistného sa však ich povinnosti nekončia. Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, prípadne osobitné poistné podmienky im ukladajú určité povinnosti. Pri ich nedodržaní hrozia poistenému sankcie v prípade vzniku poistnej udalosti. Tieto sankcie môžu byť napríklad v primeranom krátení výšky poistného plnenia, v najhoršom prípade až odmietnutie výplaty poistného plnenia.

Pozrime sa na niektoré veci, ktoré by mohli viesť k zníženiu poistného plnenia, prípadne k zamietnutiu náhrady škody z platnej a riadne platenej poistnej zmluvy:

  1. Poistený je povinný riadne sa starať o poistené veci. Musí zabezpečiť ich pravidelnú, prípadne predpísanú údržbu a kontrolu a používať ich podľa návodu na účel, ktorý výrobca určil.
  2. Je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, nesmie porušovať povinnosti, ktoré sú mu platnou legislatívou uložené.
  3. Musí poskytnúť poisťovni súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody a doložiť všetky doklady vyžiadané poisťovňou.

Ak si ľudia poistili svoje bývanie – či už je to dom, alebo byt – je zrejmé, že pri vzniku škody budú poisťovňu zaujímať aj revízne správy, prípadne kontroly, ktoré sú povinné a zadefinované platnou legislatívou. Ak vedia po vzniku škody predložiť všetky žiadané doklady, poisťovňa neuplatňuje žiadne sankcie voči poistenému za nedodržanie platných predpisov. Ale ak ich nevie doložiť z dôvodu, že povinné revízie a kontroly zanedbal, nasledujú sankcie, ktoré môžu viesť až k zamietnutiu náhrady celej škody.

Aké kontroly by nemal poistený zanedbať, ak chce od poisťovne náhradu škody?

Komín – odporúča sa kontrolovať každé štyri mesiace pri vykurovaní tuhým alebo kvapalným palivom, každých šesť mesiacov pri vykurovaní plynom v komíne bez vložky, raz ročne pri vykurovaní plynom v komíne s vložkou, raz za dva roky v dočasne využívaných stavbách.

Kotol a iné plynové zariadenia – plynové kotly, plynové kachle, gamatky, plynové ohrievače vody, plynové sporáky. Pre všetky spomenuté zariadenia do výkonu 500 kW je potrebné vykonať odbornú prehliadku a údržbu raz ročne. Navyše je povinná každé tri roky odborná skúška. Aj odbornú prehliadku (tzv. revíziu), ako aj odbornú skúšku robí revízny technik. Niektorí výrobcovia kotlov ponúkajú predĺženú záruku na svoje produkty (napr. päť rokov). Tá je podmienená, len ak servisný technik prehliadne plynový kotol raz ročne.

Plynové rozvody – raz za tri roky je povinná odborná prehliadka a raz za šesť rokov odborná skúška v bytových domoch, v rodinných domoch sa odporúčajú obdobne.

Elektrické rozvody – v 2– až 5-ročných intervaloch.

Orientačné ceny revízií

Elektrická NN prípojka od 46 eur Elektromerový rozvádzač od 37 eurRevízia 1-izbového bytu od 50 eur Revízia 3-izbového bytu od 69 eurRevízia rodinného domu: cca 150 m2 od 90 eur

Bleskozvody – v 1– až 4-ročných intervaloch, cena revízie sa začína od cca 30 eur/byt

Náklady na kontroly sú nepatrné v porovnaní s tými, ktoré vám môže poisťovňa odrátať z poistného plnenia. Odporúčam venovať sa týmto povinnostiam, pretože pri poistných udalostiach môžu vzniknúť vysoké finančné škody a krátenie poistného plnenia zo strany poisťovne môže byť od desiatok eur až po niekoľko tisíc eur.

Radil: Ivan Gálik, odborný garant pre likvidácie poistných udalostí


späť