Pozvánka na 15. riadne zasadnutie OZ v Žiranoch

Žirany dňa 30.01.2017

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2017 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo 14. riadneho zasadnutia
4. Správa predsedov komisií
5. Správa starostu obce
6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za rok 2016
7. Prerokovanie žiadosti k plánovanému zámeru „Zástavba centrálneho námestia Žirany“
8. Schválenie dodatku kúpnej zmluvy č. 289/2015
9. Schválenie dotácií na rok 2017 ( ČK, Spevokol, Stolný tenis )
10. Iné úlohy
- žiadosť o pridelenie NB ( E. Tacman )
- žiadosť M. Licskovej
- žiadosť o predlženie čerpania dotácie ( RC farnosť Žirany )
11. Príprava reprezentačného plesu
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

Poznámka: materiály budú posielané mailom, sú k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.


späť