Výzva

1/ Upozorňujeme všetkých občanov, majiteľov  osobných áut, aby  v  zimnom období, v čase keď obec bude vykonávať údržbu miestnych komunikácií( napadnutie čerstvého snehu alebo vzniku poľadovice), neparkovali na miestnych komunikáciách ale parkovali na svojich pozemkoch.
Dôvodom tohto upozornenia je zabezpečiť aby mechanizmy, ktoré budú vykonávať  zimnú údržbu ciest a posyp mohli  túto činnosť vykonávať bez problémov alebo obmedzení.
V prípade porušenia tejto výzvy, v rozsahu že bude znemožnený riadny výkon zimnej údržby ciest, obec bude  nútená riešiť situáciu prostredníctvom odťahovej služby, a vzniknuté náklady  uplatní následne  na majiteľa auta.

2/  Zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že každý odberateľ (majiteľ objektu) pitnej vody je povinný chrániť vodomer pred jeho poškodením  mrazom.
Za týmto účelom je potrebné v zimnom období vo vodomerných  šachtách zabezpečiť  ich  prekrytie, aj s vhodným zateplením, aby nedošlo vplyvom mrazu k poškodeniu vodomerov!
V prípade zanedbania tejto povinnosti náklady spojené s jeho výmenou  bude v plnej miere znášať odberateľ vody!

Ing. Zsebi Jozef
starosta obce


späť