Vianočný koncert

P O Z V Á N K A  na

 V I A N O Č N Ý   K O N C E R T
v  kultúrnom dome v Žiranoch

11. decembra 2016
o 15:00 hod.

Účinkujú:  Spevácka skupina zo Štitár
Miešaný spevácky zbor GAUDIUM z Komárna
Ženský komorný zbor ZOBORALJA  zo Žirian


späť