Pozvánka na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch

Žirany dňa 05. 12. 2016

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2016 t.j. vo štvrtok o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola prijatých uznesení z 13. riadneho a zo 6. mimoriadneho zasadnutia
 4. Správa predsedov komisií
 5. Správa starostu obce
 6. Plán činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2017
 7. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad
 8. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017-2019
 9. Schválenie „ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Žirany č. 394 za šk. rok 2015/2016
 10. Schválenie VZN o výške poplatkov v školských zariadeniach zriadených obcou Žirany
 11. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žirany
 12. Schválenie spolufinancovania obce pri podaných žiadostiach
 13. Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
 14. Nájomné byty – uzatvorenie nájomných zmlúv s nájomcami na ďalšie obdobie
 15. Schválenie lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB
 16. Iné úlohy

- sťažnosť E. Prokopenskej

- žiadosť o pridelenie NB ( H. Bányiová )

 1. Diskusia
 2. Návrh uznesenia
 3. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

Poznámka:  materiály  budú  posielané   mailom,  sú  k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.

                                                            


späť