...


...


...


...


...


...


Návrh...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


VZN č.3/2014 O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY. Dokument sa nachádza v prílohe....


VZN O NÁJOMNÝCH BYTOCH....


VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žirany Schválené uznesením....


Dokument sa nachádza v prílohe....


staršie