Stručné zhrnutie údajov a informácií Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné pr...


Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia SITA Slovensko. a.s., prevádzka Žirany zariadenie na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov   Dokument sa nach&...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


novšie