Calmit: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení nie...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Výzva ŽIADOSŤ O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY Čestné vyhlásenie Prehlásenie o projektovej dokumentácii Súhlas - ovzdušie Zhrnutie údajov Príloha 7 Príloha 8...


Výzva Odovzdávací list Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tabuľka so žiadosťou o SP ŽIADOSŤ O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3 Príloha 5 Príloha 6...


Stručné zhrnutie údajov a informácií Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné pr...


Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia SITA Slovensko. a.s., prevádzka Žirany zariadenie na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov   Dokument sa nach&...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


novšie