Len kúsok od Nitry chcú postaviť spaľovňu: Ročne by spracovala minimálne 56-tisíc ton odpadu!

Neďaleko Nitry plánuje nitrianska spoločnosť zaviesť energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov a ostatných odpadov splyňovaním. Ročne by spracovala minimálne 56-tisíc ton odpadu.

Ilustračný obrázok k článku Len kúsok od Nitry chcú postaviť spaľovňu: Ročne by spracovala minimálne 56-tisíc ton odpadu!

Zdroj: EKOMUNAL Nitra s.r.o 

Spoločnosť Ekomunal Nitra s.r.o. doručila obecnému úradu Žirany 139 stranový zámer činnosti, ktorej účelom je energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov a ostatných odpadov splyňovaním. Podľa zámeru je navrhovaná činnosť situovaná v katastrálnom území obce Žirany, v extraviláne obce, približne 300 m južne od obce Žirany a 800 m severne od obce Kolíňany.

Podľa slov starostu obce Žirany Jozefa Zseba zámer sa na obecný úrad dostal v utorok a ešte v ten istý deň ho uverejnili podľa zákona na úradnej tabuli obce aj na ich webovej stránke. Ako uviedol starosta obce Jozef Zsebi, zatiaľ sa stretol len s negatívnym ohlasom od občanov. Obec je v tomto prípade povoľujúci orgán.

Denne 168 ton odpadov

Ako sa uvádza v zámere o činnosti navrhovateľ počíta s minimálnou kapacitou v dvoch plazmových technologických celkoch energeticky zhodnotiť minimálne 168 ton odpadov za deň (približne 7000 kg za hodinu), čo znamená minimálne 56 000 t odpadu/rok. Pri zhodnocovaní plánuje uplatniť metódy vyspelých technológií tepelného spracovania a to metódou pyrolýzy, alebo splyňovania. Pyrolýza a splyňovanie menia odpad na syntetický plyn procesom zahrievania odpadu pri kontrolovaných podmienkach.

Rozhodne mimoriadne zastupiteľstvo

Pozemky, na ktorých by mala stáť spaľovňa má vo vlastníctve urbár, ktorý bude mať valné zhromaždenie v nedeľu. Na pozemkoch zatiaľ sídli aj firma Dopravex, ktorá prevádzkuje kameňolom. Spoločnosti končí zmluva v tomto roku. Rozhodovať sa bude preto aj o jej ďalšej činnosti. Budúci týždeň, v piatok 30. apríla sa podľa starostu Jozefa Zseba bude konať mimoriadne zastupiteľstvo, po ktorom vydá oficiálne stanovisko k predloženému zámeru.

Termín začatia

Termín začatia výstavby je zatiaľ uvedený na II. polrok 2017. Zaleží od vydania právoplatného stavebného povolenia. Termín začatia prevádzky odhaduje navrhovateľ na I.polrok 2019, po vydaní právoplatného integrovaného povolenia na tento charakter prevádzky.

Varianty riešenia

Ako sa uvádza v zámere činnosti, hlavným technologickým zariadením na energetické zhodnocovanie odpadov bude plazmový reaktor s výkonom 2×2,5 MW. V jeho vnútri pri vysokej teplote bude prebiehať termický rozklad tuhých odpadových materiálov. Vhodné druhy komunálnych odpadov a ostatných odpadov sa vplyvom vysokej teploty (v jadre 10 000 – 30 000 °C, na okraji približne 1 800°C) a nízkeho, až nulového obsahu kyslíka rozložia na jednoduché plynné produkty a anorganické zložky odpadov (kovy, sklo a pod.) sa v roztavenom stave zhromaždia na dne reaktora. Pri splyňovaní bude zároveň vznikať syntézny plyn – plynný produkt plazmového splyňovania. Vyčistený a upravený plynný produkt bude využívaný na účel výroby metanolu a kombinovanej výroby elektriny a tepla v plynovej turbíne alebo na účel výroby elektriny a tepla v plynovej turbíne a parnej turbíne.

 

Zdroj: Dnes24.sk


späť