OZNAM POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA SIRA

Výbor Pozemkového spoločenstva SIRA so sídlom v Žiranoch pozýva všetkých členov na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa

 1. marca 2019 o 15.00 hodine v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh a schválenie programu zhromaždenia
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Správa mandátovej komisie, či je zhromaždenie uznášania schopné
 5. Schválenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve podľa nového znenia zákona
 6. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2018
 7. Správa o hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2018 a schválenie účtovnej závierky za rok 2018
 8. Správa dozornej rady za rok 2018
 9. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
 10. Prerokovanie plánu činnosti na rok 2019
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Výbor poz. spoločenstva SIRA


späť