Oznam

Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať:

- Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa

- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Vyúčtovanie stočného

Ing. Zsebi Jozef v.r., starosta obce


späť