Výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky MŠ v Žiranoch

Obec Žirany

o sídlom Obecný úrad 194, 951 74 Žirany

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky MŠ v Žiranoch.

 

Kvalifikačné predpoklady:

Min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky na výberové konanie:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania / s kontaktnými údajmi/
  • doklady o vzdelaní / overená fotokópia dokladu o vzdelaní/
  • profesijný životopis
  • bezúhonnosť / doložiť aktuálnym výpisom z registra trestov/
  • zdravotná spôsobilosť
  • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
  • znalosť práce s PC, privítame znalosť práce s IT

Žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály s označením ,,UČITEĽKA MŠ ŽIRANY´´ doručte najneskôr do 19.februára 2018 na adresu:

Obecný úrad , Žirany 194, 951 74 Žirany

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch ZŠ s MŠ Žirany 22.02.2018.
Uchádzači budú telefonicky alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru.

Nástup do zamestnania: 1. marec 2018.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce


späť