Pozvánka na 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch

Žirany dňa 09. 10. 2017

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2017 t.j. v piatok o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo 18. riadneho zasadnutia
4. Interpelácia občanov
5. Správa predsedov komisií
6. Správa starostu obce
7. Vyhodnotenie obecných dní
8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016
9. Úprava rozpočtu k 30.09.2017
10. Iné úlohy
11. Diskusia
12. Návrh uznesenia
13. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

Poznámka: materiály budú posielané mailom, sú k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.


späť