Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch

Žirany dňa 05. 06. 2017

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 09.06.2017 t.j. v piatok o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo 16. riadneho zasadnutia
4. Správa predsedov komisií
5. Správa starostu obce
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Žirany za rok 2016
7. Schválenie záverečného účtu a rozbor hospodárenia za rok 2016
8. Plán kontrolnej činnosti HK ( Návrh )
9. Správa hlavnej kontrolórky
10. Schválenie uznesenia o zrušení drobnej prevádzkárne
11. Iné úlohy
- žiadosť o odstránenie tují ( Bernadeta Ráczová č. 425 )
- žiadosť o premiestnenie vodomeru ( Bárek Juraj č. 345 )
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

Poznámka: materiály budú posielané mailom, sú k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.


späť