Pozvánka na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch

Žirany dňa 03. 04. 2017

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2017 t.j. v piatok o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení z 15. riadneho zasadnutia
4. Informácie o zverejnení a výzve SIŽP ( Calmit, spol. s r.o. )
5. Interpelácia občanov
6. Schválenie obecnej kroniky za rok 2016
7. Správa predsedov komisií
8. Správa starostu obce
9. Prerokovanie nájomnej zmluvy – Nosálová M. č. 393
10. Iné úlohy
- žiadosť o pridelenie NB ( M. Vaňová č. 31 )
- žiadosť o vysporiadanie pozemku ( manž. Bezányioví č. 477 )
- žiadosť o zníženie sumy za spotrebu vody ( Barčová J. č.347 )
11. Príprava reprezentačného plesu
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

Poznámka: materiály budú posielané mailom, sú k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.


späť