Doručená doporučená listová zásielka - Alena Špirková

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa 10.03.2017

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková , nar. 19.06.1961 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej bola dňa 10.03.2017 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu od 10.03.2017 do 27.03.2017


späť