Oznámenie

Pre Obec Žirany koncom roka 2016 zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol priznaný úver vo výške 511550,00 eur pri úrokovej miere 1% pre stavbu Bytový dom Žirany, súpisné číslo 528 s počtom bytov 16.

Tento nájomný bytový dom bol podporený aj dotáciou v sume 275450,00 eur z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania.


späť